Werkwijze

Aangezien u als opdrachtgever vaak maar één- of tweemaal in uw leven een bouwplan gaat bouwen, hecht Volpe Architecten veel waarde aan de dienstverlening. U als opdrachtgever wordt geleid door het ontwerp en bouwproces, op een zo comfortabel mogelijke manier, waarbij u kan vertrouwen op de ervaring, bouwkundige en creatieve knowhow van Volpe Architecten.

Globaal zullen tijdens het ontwerp- en bouwproces de volgende fases doorlopen worden:

​Oriëntatiefase​​

Het maken van bouwplannen begint allemaal met de (kostenloze) oriëntatiefase. Als eerste in deze fase wordt er een afspraak gemaakt voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt beknopt een duidelijke toelichting over de werkwijze besproken en komt het Programma van Eisen aan de orde. Tevens worden de eerste (globale) schetsen gemaakt en wordt de vorm van honorarium voor de werkzaamheden besproken. Ook wordt gekeken naar het budget dat gereserveerd is voor de bouw. Als er tijdens dit gesprek een wederzijds goed gevoel is ontstaan kan er naar aanleiding van dit gesprek een offerte worden opgesteld.​

Schets ontwerp (SO)

In deze fase laat de architect zijn creativiteit zien op papier. Het is dan ook niets anders dan een ruwe opzet van het ontwerp, waarin uw wensen, eisen en de locatie eigenschappen zijn vertaald. Met dit schetsontwerp krijgt u als opdrachtgever een beeld van het ontwerp, tevens valt er aan de hand van dit ontwerp een globale indicatie van de bouwkosten te maken.

Voorlopig ontwerp (VO)

Het schets ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In dit voorlopige ontwerp zijn aanvullende wensen en opmerkingen verwerkt. Het voorlopige ontwerp bestaat uit gevels, plattegronden en doorsneden. Met mogelijk een 3d presentatie en/of een maquette van het bouwplan.

Definitief ontwerp (DO)

In deze fase ontstaat een volledig beeld van het project. Het definitief ontwerp is gedetailleerder uitgewerkt dan het voorlopig ontwerp. In deze fase is dan ook alles op elkaar afgestemd. Aan de hand van deze bescheiden kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de betreffende overheidsinstantie.

Bestekfase

In deze fase ligt de nadruk op het vervaardigen van de technische tekening met betrekking tot het ontwerp. Er worden in deze fase constructietekeningen gedetailleerd en installatietekeningen gemaakt. Echter wordt er niet alleen getekend in deze fase, maar zal er ook het een en ander worden berekend omtrent de constructie en bouwfysische eisen. Daarnaast worden de materialen en werkzaamheden omschreven in het bestek of technische werkomschrijving.

Aanbesteding

Aan de hand van de bescheiden vervaardigd in de bestekfase wordt bij meerdere aannemers een offerte opgevraagd voor de werkzaamheden. Deze offertes worden naast elkaar gelegd ter vergelijking waarna een afweging gemaakt kan worden welke aanbieder de uitvoering voor zijn rekening kan nemen.

Werktekeningen

Aan de hand van het bestek, de bestektekeningen en de offertes, worden de werktekeningen vervaardigd op een zodanige schaal dat de aannemer duidelijkheid heeft over de wijze van bouwen van het plan. Deze tekeningen zullen leidend zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

​De bouw

Zodra al het teken- en rekenwerk is goed gekeurd en de werktekeningen zijn vervaardigd kan er begonnen worden met de bouw. Tijdens de bouw werken de aannemer en de architect nog steeds samen, de architect zal regelmatig naar het gebouw komen kijken om er op toe te zien dat op de juist wijze de bouwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het is bij Volpe Architecten ook mogelijk om maar voor een deel van de werkzaamheden de opdracht te verlenen, omdat u bijvoorbeeld zelf, of een andere relatie deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Hier komen wij in overleg altijd uit. Tevens is het ook mogelijk om het voorgaande traject op een iets andere manier te doorlopen. In plaats van een aanbesteding kan er vooraf gekozen worden voor het zogenaamde “bouwen in bouwteamverband”. Er wordt dan gezamenlijk met een (vooraf) gekozen aannemer het hele proces doorlopen. De aannemer zal dan tijdens de verschillende fases de bouwkosten berekenen. In dit geval volgt er dan geen aanbesteding maar de werkzaamheden worden uitgevoerd door de vooraf gekozen aannemer.